PRIVAATSUSPOLIITIKA

Täname Teid meie veebisaidi (adrio.ee) külastamise eest. Kasutades meie veebisaiti, palume Teid tutvuda Privaatsuspoliitika tingimustega. Isikuandmete töötlemise kokkulepe on käesoleva Privaatsuspoliitika lahutamatu osa. 

MEIE ANDMED

Veebisait www.adrio.ee haldab ja toetab Adrio Legal Services OÜ, mis on registreeritud Eestis registrikoodiga 14553671, e-posti aadress: info@adrio.ee. Adrio Legal Services OÜ on Teie isikuandmete kontrollija. 

Privaatsuspoliitika tingimused võivad muutuda meie äranägemisel, seetõttu soovitame Teil kontrollida, kas antud Privaatsuspoliitikasse on tehtud mingeid muudatusi. 

Meie töötleme Isikuandmeid kooskõlas käesoleva Privaatsuspoliitika ja kohalduvate õigusaktidega kaasa arvatud isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) (“GDPR”) ning Eesti siseriiklike kohalduvate andmekaitseseadustega (“Andmekaitseseadused”).

MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME? 

Tagasiside vormi täitmisel meie veebilehel Teid võidakse paluda nii Teiega tagasiside eesmärgil kui ka Teile informatiivsete andmete esitamise eesmärgil esitada isikuandmed, näiteks:

• Ees- ja perekonnanimi 

• telefoninumber

• e-posti aadress 

• juriidilise teenuse kirjeldus

• muud andmed/informatsioon, mida Teie esitate meile: 

 • meie veebisaidil (adrio.ee)
 • meie mobiilirakendusel
 • sotsiaalvõrgustikus, (Facebook, LinkedIn, Twitter jne)
 • suheldes meiega telefoni, e-posti teel või muul viisil ning esitate andmeid /informatsiooni täiesti vabatahtlikult.

Meie võime säilitada mis tahes teie päringu detaile ja kirju igast kirjavahetusest meiega. Meie võime ka küsida või Teie võite esitada meile muud informatsiooni konkreetsete ülesannete ja eesmärkide täitmiseks. Meie töötame põhimõttel saada Teilt minimaalset informatsiooni, mis on aga vajalik Teile vastavate teenuste täitmiseks ja osutamiseks antud hetkel.

Veebilehel toimub ka „Cookie“ failide kogumine ja töötlemine Internetistatistika servirite abil, eesmärgiga saada informatsiooni selle kohta, kuidas Teie kasutate veebisaiti adrio.ee. Sellised failid, reeglina, ei sisalda mingeid andmeid, mis võimaldaksid meili identifitseerida Teid konkreetse füüsilise isikuna. Teie andmeid töödeldakse, kasutades «Сookies» Teie poolt lubatud perioodi kestel.

Professionaalsete teenuste osutamisel meie võime täiendada Teie poolt esitatud Isikuandmeid personaalsete andmetega, millised olid saadud teistest allikatest.

MUUD ALLIKAD 

Adrio Legal Services OÜ võib küsida ka informatsiooni Teiega seotud teiste isikute ja äriühingu kohta, näiteks, Teie Äriühingu esindajate, tööandja või muu volitatud isiku kohta.

Kui Teie esitate Adrio Legal Services OÜ’le antud informatsiooni esindajana või kontaktisikuna, sellega Teie kinnitate, et informatsioon on usaldusväärne ning, et Teie ei esita informatsiooni, mis kujutab endast isikuandmeid, omamata selleks kõiki vajalikke lubasid või muid juriidilisi aluseid. Informatsiooni esitamisega Teie kinnitate, et olete teavitanud andmete subjekti või, et Teil on muul viisil lubatud esitada meile sellist informatsiooni kasutamiseks käesolevas Privaatsusoliitikas toodud eesmärkidel ja alustel. 

KUIDAS MEIE KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID?

Meie võime kasutada ja töödelda Teie isiklikku informatsiooni nendel juhtudel, kui see on vajalik meie seaduslike huvide realiseerimiseks ja Teile teenuste osutamiseks, sealhulgas järgmistel eesmärkidel:

 • Teie identifitseerimine äriühingu esindajana või meie toodete ja teenuste kliendina Teile juriidilise toetuse osutamiseks vastavalt Teie päringule; 
 • elektrooniline kirjavahetus ja vastused Teie päringutele, mis on edastatud meie veebilehe kaudu, või muul viisil, mis on toodud käesolevas Privaatsuspoliitikas; 
 • informatsiooni esitamine meie teenuste ja Teie juhtumi staatuse kohta;
 • päringute, kaebuste või pretensioonide haldamine;
 • turu uuringute läbiviimine;
 • meie teenuste kvaliteedi hindamine ja parendamine meie kontaktikeskuste kõnede salvestamise vahendusel;
 • lepingute ja kokkulepete täitmine, lepingute meie teenuste tarnijatega haldamise eesmärgiga osutada Teile üht või teist teenust; 
 • meie seaduslike õiguste ja huvide kehtestamine ja kaitsmine;
 • taotlejate avalduste hindamine ja töötlemine, äriühignu kaadrite valimine.  

Isikuandmetega töötavad Adrio Legal Services OÜ töötajad. Meie poliitika näeb ette andmete edastamist kolmandatele isikutele eranditult eesmärgiga osutada teenuseid vastavalt Teie päringule ja antud Privaatsuspoliitikas toodud tingimustel. 

Meie kasutame Teie isiklikku informatsiooni meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, sealhulgas vastuse esitamiseks riigiasutustele päringutele kehtiva seadusandlusega kehtestatud nõuete raames ning Teie identifitseerimiseks meie poole pöördumisel ja meil Teie kohta olemasolevate andmete õigsuse kontrollimiseks. 

TURVALISUS JA VIITED TEISTELE VEEBILEHELE

Kahjuks, informatsiooni edastamine Interneti teel ei ole täielikult turvaline. Adrio teeb kõik võimaliku Teie isikliku informatsiooni kaitseks, sellegipoolest me ei saa garanteerida meie veebilehele edastatava Teie informatsiooni säilimise 100% turvalisust ning iga edastus toimub Teie isiklikul riskil. Peale Teie isikliku informatsiooni saamist meie rakendame mõistlikke ja asjakohaseid kontrollimeetmeid, mis tagavad selle kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku, muutmise või sanktsioneerimata ligipääsu eest.

Kui meie esitasime (või valisime) parooli, mis võimaldab saada ligipääsu arvestuskontole, Teie kannate vastutust selle parooli konfidentsiaalsuse hoidmise ja informatsiooni edastamise eest kolmandatele isikutele seoses ligipääsu saamisega ebaseaduslikult. Meie palume Teid mitte teatada mitte kellelegi oma parooli.

Meie veebisait võib sisaldada viiteid teistele veebisaitidele, milliseid haldavad teised organisatsioonid. Antud poliitika ei laiene teistele veebilehtedele, seetõttu soovitame Teil tutvuda nende Konfidentsiaalsuse poliitikaga ja saidi kasutamise tingimustega. Meie ei kanna vastutust teiste veebilehtede konfidentsiaalsuse poliitika eest, isegi kui Teie sisenete nendele meie saidil toodud linkide vahendusel. Peale selle, kui Teie tulite meie saidile lingi kaudu kolmanda poole veebisaidilt, meie ei saa kanda vastutust selle kolmanda poole konfidentsiaalsuse poliitika ning valdajate ja operaatorite toimingute eest ning soovitame Teil tutvuda kolmanda poole saidi Privaatsuspoliitikaga.

TEIE ÕIGUSED

Vastavalt EV isikuandmete kaitse seadusele (RT I, 04.01.2019, 11) ja Isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) (“GDPR”) on Teil rida õigusi Teie poolt esitatud isikliku informatsiooni suhtes. 

Välja arvatud harvadel juhtudel, kui võib vaja minna täiendavalt aega, me vastame Teile ühe kuu jooksul ja Teie isiku identifitseerimise tingimusel. Vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele Teil on seaduslik õigus küsida koopiat meil hoiul olevast isiklikust informatsioonist Teie kohta. 

Kui tee soovite esitada päringu temaatiliseks ligipääsuks, palun, saatke meile vastav päring meie äriühingu elektroonilisele aadressile:  info@adrio.ee 

Samuti tuleb Teil esitada isikut tõendav dokument ja Teie aadressi kinnitus, personali pääse, juhiluba, arve kommunaalteenuste eest ning vajadusel mis tahes informatsioon allika või Teie poolt küsitava informatsiooni asukoha kohta.

Kui Teie soovite tagasi võtta oma nõusoleku ja vaielda vastu informatiivsete sõnumite ja teadete saamisele, millega Teie varem nõustusite, Teie on võimalus seda «registreeringu tühistamise» abil, elektroonilise sõnumi vahendusel selles teates või helistades meile meie veebisaidil toodud kontaktandmetel. Kui Teie võtate tagasi oma nõusoleku, meie poolt Teie isikliku informatsiooni kasutamine on seaduslik kuni selle tagasivõtmise hetkeni.  

TEIE ISIKUANDMETE KORRIGEERIMINE VÕI UUENDAMINE

 

Teie informatsiooni täpsus ja õigsus on meile tähtis. Kui Teie muudate oma nime või e-posti aadressi või avastate, et mistahes muu, meie käsutuses olev informatsioon on ebatäpne või vananenud, palun, teatage meile, võttes meiega ühendust meie kontaktandmetel: info@adrio.ee 

Antud Privaatsuspoliitikat puudutavad küsimused, kommentaarid ja päringud.

Palun suunake kõik küsimused selle poliitika kohta või selle kohta, kuidas me töötleme Teie isiklikku informatsiooni, riskide kontrolli ja turvalisuse tagamise osakonda, kasutades posti- või e-posti aadresse, millised on toodud allpool.

Vajadusel võtke meiega ühendust aadressil: info@adrio.ee.